Omzien naar Elkaar

Zorg voor iedereen

 

WMO, Jeugdhulp, participatiewet.

Ervoor zorgen dat er voldoende op maat en gekwalificeerde zorg geboden wordt aan Maastrichtenaren die dat nodig hebben. Tevens willen wij ervoor zorgen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen participeren aan/in de maatschappij.

Door:

 • Een rechtvaardige WMO, Jeugdhulp en participatiewet en meer oog voor zorg op maat, een meer individuele aanpak, sterke vermindering van de aantallen indicaties.
 • Handhaven van de huidige WMOvoorzieningen, jeugdhulp en uitvoering participatiewet. Omdat we wederom moeten bezuinigen – omdat er een groot tekort is – dit niet te doen door de voorzieningen te verminderen. Er kan bezuinigd worden op de bureaucratie.
 • Bescherming van Wajongers en Wsw-ers en hun inkomen. Hoe gaan we de participatiewet voor deze mensen uitvoeren. We dienen banen of goede dagbesteding te creëren voor mensen met een zware beperking.
 • Goede thuiszorg en behoud van de keuzemogelijkheid van het Persoonsgebonden Budget. Het uitgangspunt moet blijven dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met goede zorgvoorzieningen. Het Persoonsgebonden Budget moet meer ingezet kunnen worden en niet gebonden zijn aan allerlei bureaucratische en administratieve regels die een belemmering kunnen vormen.
 • Garanties geven voor het goed kunnen blijven wonen in zorgcentra en verpleeghuizen. Er moeten meer handen aan het bed en ook hier geldt afschaffing van allerlei bureaucratische en administratieve regels die een belemmering kunnen vormen.
 • De implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking, in Maastricht. Het gemeentelijk apparaat moet meer integraal en functioneel werken aan een maatschappij voor iedereen.
 • Toegankelijkheid openbare ruimten en gebouwen. Er moet voor gezorgd worden dat de infrastructuur en gebouwen door iedereen gebruikt kunnen worden. Nu belemmeren nog te veel wetten en regels dat men de openbare ruimte en gebouw ruim toegankelijk kan inrichten.
 • De tarieven van het Geusseltbad laagdrempelig en sociaal te maken. De tarieven voor mensen met een beperking zijn nog steeds onderwerp van discussie.
 • Het ondersteunen en faciliteren van meer vrijwilligersplaatsen voor mensen met een beperking.
 • Maatschappelijk opvang. Kleinschalige Domus-opvang, uitbreiding crisisopvang en stapsgewijze sluiten van Singel 9.
 • Het creëren van opvangplekken voor zwerfjongeren

Armoede in Maastricht

 

Ervoor zorgen dat de inwoners van Maastricht die financieel moeite hebben rond te komen, toch deel te laten nemen aan het dagelijkse leven. Wij pleiten niet alleen voor hen die denken ergens recht op te hebben maar zeker wel voor hen die het nodig hebben.

Door,

 • De MV wil een beleidsnota over armoedebeleid waarin vernoemd worden, alle initiatieven die door overheden, particulieren en instellingen aangeboden worden, om de armoede in Maastricht, voor jong en oud, terug te dringen.
 • Om alle initiatieven makkelijk te bereiken en het geven van goede voorlichting van bestaande voorzieningen en zal er een loketfunctie ingesteld moeten worden.
 • Creëren van inkomstenondersteunende maatregelen.
 • Voorzorgsmaatregels nemen waardoor mensen minder snel in de schulden belanden door middel van voorlichting, cursussen/trainingen. Dit in samenwerking met de Kredietbank Limburg.
 • PC-project voor minima. Mensen die afhankelijk zijn van een minimum inkomen en geen eigen PC kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor een PC van de gemeente.
 • Er zou een leefminimum voor burgers moeten worden opgenomen in het armoedebeleid.
 • Maak woningen betaalbaar.
 • Er zou een maximale bandbreedte aan zorgkosten en woonkosten gerealiseerd moeten worden.
 • Maak een taskforce schrijnende gevallen en onderneem direct actie om verdere achteruitgang te voorkomen.                                                                                            Naar boven

Seniorenbeleid

Ervoor zorgen dat er voldaan wordt aan de behoefte van vitale ouderen en ouderen die afhankelijk zijn van zorg in Maastricht.

Door:

 • Tegengaan van eenzaamheid en activiteiten stimuleren om deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij.
 • Inzetten van goede en gekwalificeerde hulp.
 • Ouderen wegwijs maken in de digitale wereld van internet, telebankieren, en e-mail. Dit in samenwerking met vrijwilligers en jongeren.
 • Garanderen van woon- en andere WMO voorzieningen, zowel thuis als in zorgtehuizen op basis van het loslaten van de budgettaire neutraliteit.
 • Ouderen laten betalen naar draagkracht.
 • Studenten krijgen in Maastricht bij heel veel bedrijven, restaurants etcetera 10% korting. Waarom ook niet bijvoorbeeld senioren?                                                   naar boven

Jongeren en studenten in onze stad

Actief luisteren naar wensen en verwachtingen van jongeren en onderwijsinstellingen. Daarbij ondersteuning bieden om deze in de praktijk te kunnen brengen.

Door:

 • Zorg dragen voor een jongerenbeleid
 • Onderzoek plegen naar de mogelijkheid om tot een Kinderraad te komen
 • Zelf organiserend vermogen van jongeren stimuleren.
 • Onderzoek plegen naar de mogelijkheid om tot een jongeren gemeenteraad te komen.
 • Jongeren activeren bij gemeente-/buurtactiviteiten
 • In overleg blijven met de professionals uit het onderwijs, om up-to-date te kunnen blijven.
 • Kwaliteit van de studentenhuisvesting monitoren.
 • Goede balans tussen studenten en overige bewoners in de stad.
 • Zorgen voor betaalbare woningen voor studenten.
 • Periodiek overleg met Gemeente, Universiteit en studentenvereniging over algemeen studentenbeleid, onderwijs, overlast en parkeren.                                          naar boven

Veilige en leefbare buurt voor jong en oud

 

Het bevorderen van de sociale adhesie en het waarborgen van de veiligheid voor de buurtbewoners.

Door:

 • Niet nog meer bezuinigen op het onderhoud in de buurten.
 • Stimuleren van buurt initiatieven.
 • Zorgen voor overleg tussen de buurtnetwerken.
 • Eenzaamheid in de buurten aanpakken
 • Zorg dragen dat de communicatie tussen de buurtorganisaties tot stand komt.
 • Te communiceren mèt i.p.v. óver de burger.
 • Een betere communicatie tussen Gemeente en buurtorganisaties.
 • Zorgen voor betaalbare accommodatie zodat Maatschappelijk werk en buurtorganisatie hun werk ten dienste van de buurt goed kunnen verrichten.
 • Wij streven er naar dat iedere buurt in onze stad een dergelijke accommodatie kan inrichten.                                                                                                                     naar boven

Cultuur voor iedereen

 

Bevorderen van een breed cultureel aanbod, zowel traditioneel, amateur als professionele kunsten en de bereikbaarheid daarvan opdat Maastricht een aantrekkelijke, culturele stad is voor zowel inwoners als bezoekers.

Door:

 • Meer oefenruimte voor verenigingen, amateurgezelschappen en bands en het bestaan ervan te waarborgen.
 • Het bieden van een podium voor de traditionele, amateur en professionele kunsten.
 • Cultuurinstellingen en musea toegankelijker maken voor iedereen, zowel fysiek als financieel.
 • Meer ruimte bieden voor talentontwikkeling en broedplaatsen zodat deze voor onze stad behouden blijft.
 • Het behouden van jonge cultuurmakers door het aanbieden van leegstaande ruimtes.
 • Een podium te bieden voor en ontwikkeling van initiatieven op gebied van nieuwe cultuurstromingen.
 • Onderzoeken en bevorderen van regionale en Euregionale samenwerking op gebied van kunst, muziek, dans en theater.
 • Steun te bieden aan de transitie van Natuur Historisch Museum, Kumulus en Centre Ceramique.
 • De betaalbaarheid van cultureel aanbod voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die niet in aanmerking komen voor tegemoetkomingen van de gemeente omdat zij een inkomen/uitkering hebben dat net boven de bijstandsnorm ligt

naar boven

Sport

 

Maastricht een aantrekkelijke sportieve stad te laten zijn voor haar inwoners en bezoekers. Sport levert een belangrijke bijdrage voor jong en oud op het gebied van welzijn, gezondheid, bewustwording. Het leren omgaan met winst en verlies en algemene solidariteit.

Door:

 • Ondersteuning waar nodig van clubs, door het bieden van maatwerk.
 • Voortgang behouden in het upgraden van de resterende buitensport locaties.
 • Toezien dat de binnensportlocaties waar nodig, op een hoger niveau getild worden.
 • Verhouding tussen de binnen- en buitensport te blijven monitoren.
 • Sporten voor een ieder regulier of beperkt te stimuleren.
 • Vasthouden aan Sportnota.
 • Sport moet betaalbaar blijven                                                                                                                                                                                                                                     naar boven

Milieu en duurzaamheid

 

Het doel 2030 klimaatneutraal Maastricht te behalen met de blik naar de toekomst voor de volgende generaties.

Door:

 • De binnenstad meer autoluw te maken.
 • Stimuleren en begeleiden van de burger om eigen initiatief te nemen in duurzaamheid.
 • Z. s. m. een milieuvriendelijke stadsdistributie te voorzien.
 • Zoeken naar oplossingen voor het weren van zwaar vrachtverkeer, door middel van het invoeren van milieuzones, gewichtsklassen enz.
 • Duurzaamheid als vast onderdeel koppelen aan alle te nemen gemeentelijke besluiten.
 • Zoveel mogelijk aanplanting van bomen en struiken, als filter voor fijnstof.                                                                                                                                                      naar boven

Economie

Voor ons betekent dit:

Projecten beoordelen op doeltreffendheid en meerwaarde voor de inwoners van Maastricht.

Door:

 • Nauwlettend de vinger aan de pols te houden als het gaat over majeure projecten zoals de Tramverbinding met Hasselt, Tapijnkazerne enz.. Het belang van de burgers en haar stad dient bij besluitvorming als leidraad te dienen.
 • Projecten t.b.v. de Maastrichtenaar zoals investeren in de diverse ontmoetingscentra, door slimme keuzes financiële ruimte te scheppen.
 • Te volharden in het standpunt dat de MV niet gelukkig is met de route van de tram via de binnenstad.                                                                                                       naar boven

Ondernemers

Zorg dat de stad Maastricht op een sociale wijze een goed economisch klimaat schept en werkgelegenheid creëert.

Door:

 • Aanbieden goedkope ruimtes voor kleine zelfstandige ondernemers door gebruik te maken van leegstaand vastgoed van de gemeente.
 • Meedenken met en faciliteren van ondernemers en hun ideeën/ initiatieven met minder regelgeving.
 • Snellere en goedkopere vergunningsverlening
 • Doorontwikkeling van kennisstad en Euregionale omgeving, om afgestudeerde studenten te behouden dit in overleg met studenten, universiteiten, HBO opleidingen en de arbeidsmarkt.

Horeca regelgeving en voorwaarden praktisch gericht maken voor een betere werksfeer                                                                                                                                             naar boven